รับทำวีซ่า แบบมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์การทำงานทางด้านการท่องเที่ยว

การเดินทางไปต่างประเทศในสมัยนี้ อาจดูง่ายและไม่ยุ่งยากหลายประเทศเป็นประเทศเปิด คนไทยสามารถเข้าได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่า แต่ในบ้างประเทศอาจต้องใช้วีซ่า เช่น อังกฤษ ยุโรป อินเดีย จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และยังมีวีซ่าของยุโรปที่เรียกว่าวีซ่าเช้งเก้น ปัจุจบันการขอวีซ่าด้วยตนเองจะมีกระบวนการที่ยุ่งยากจึงต้องมี บริษัทรับทำวีซ่า 

รับทำวีซ่า ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ และวีซ่าเชงเก้น รวมถึง เป็นตัวกลางในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ และวีซ่าเชงเก้น กับสถานฑูตแต่ละประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศในแถบยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และประเทศในเอเชีย ให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว หรือทำธุรกิจ แต่ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะติดต่อกับสถานฑูตเพื่อขอวีซ่า ซึ่งการขอวีซ่ามีหลายขั้นตอน และยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสาร great-visa มีทีมงานมืออาชีพ ให้บริการ
รับทำวีซ่า วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ และวีซ่าเชงเก้น โดยดำเนินการทุกอย่างให้พร้อมสรรพ จัดเตรียมเอกสาร แนะนำขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้การยื่นวีซ่ากับสถานฑูตง่ายขึ้น ในราคาย่อมเยาว์ นอกจากนี้ great-visa ยังให้บริการข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าเชงเก้น อย่างครบถ้วน สำหรับผู้ที่กำลังต้องการข้อมูลในการทำวีซ่า รวบรวมเอาข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์เอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารต่างๆ ที่ ผู้เดินทางต้องการทำวีซ่าท่องเที่ยว จำเป็นต้องเตรียม ที่ตั้งของสถานฑูต ช่วงวัน-เวลาในการยื่นวีซ่า ข้อแนะนำต่างๆ และ แบบฟอร์มในการขอวีซ่าท่องเที่ยว ของประเทศต่างๆ